Критерии за членство

Член на Българската асоциация за преместванията /Асоциацията/ може да бъде всеки български търговец /независимо от това дали е юридическо или дееспособно физическо лице/, одобряващо този Устав и целите, които сдружението си поставя, както и дейностите, включени в предмета му на дейност, който също така извършва преимуществено /получава повече от половината от приходите си от търговска дейност в областта на преместванията/, извършва услуги по опаковане, пренос на стоки – международен или местен, разопаковане и т.н., без превозната услуга да формира основната част от цената на услугата.

Всеки кандидат-член на Асоциацията следва да поддържа високи професионални стандарти и се задължава да се държи така, че да се гарантира, че интересите и доброто има на Асоциацията не се накърняват или дискредитират.

Кандидатурите ще бъдат разгледани с разбирането, че веднъж приети от БАП, ще се изисква от членовете да спазват правилата на Етичния кодекс на Асоциацията и ще имат подходяща застраховка.

Всички кандидати трябва да са съгласни и да приемат, че решенията на Управителния съвет на Асоциацията по отношение на молбите за членство са окончателни и че Управителният съвет си запазва правото да не влиза в никаква кореспонденция.

Всички кандидати трябва да бъдат в състояние да докажат, че имат възможности, компетентност и ресурси, за да управляват безопасно, да работят и правилно да администрират бизнеса си, както и да отговарят на специфичните критерии във всяка от следните области:

  • Финансиране
  • Добра репутация
  • Застраховка
  • помещения
  • Персонал
  • Превозни средства

 

Критерии, които трябва да бъдат изпълнени от всички кандидати

1.Финансиране
Кандидатите трябва да бъдат в състояние да докажат, че разполагат с финансови ресурси, за да работят напълно законен бизнес за премествания.

2.Добра репутация
Собственици, съдружници, директори, управители, акционери или всяко заинтересовано лице в управлението на дейността, кандидати и членове трябва:
-да имат чисто свидетелство за съдимост относно престъпления срещу собствеността или престъпления, свързани с финансова и кредитна дейност;
-да не са били обявени в несъстоятелност съгласно националното законодателство;
-да не са имали поведение, което съгласно обоснованото становище на Управителния съвет е в разрез с изискванията за членство.

3.Застраховка
Кандидатите, както и членовете, трябва да могат да защитават клиентите си при загуба или увреждане на тяхната стока, предоставена за преместване или складиране, което е предмет на договора, сключен с клиента по един от следните начини:
-да се предлага и организира застраховка в полза на клиента.
-да се предлага и организира и застраховка от името на клиента.
-да се задължи да обезщети клиента за загуба или повреда и да има застраховка, която да гарантира изпълнението на това задължение.
Във всеки случай застрахователните полици трябва да отговарят на минималните стандарти, определени от Асоциацията.
Всеки кандидат, както и член, трябва да има застраховка „Гражданска отговорност”, с покритие, определено от Асоциацията.

4.Помещение
Трябва да има специализирана офисна площ с безпрепятствен достъп за клиента, който да бъде професионално обзаведе и уреден. Съоръженията за складиране трябва да бъдат безопасни и добре поддържани.

5.Персонал
Кандидатите трябва да бъдат в състояние да докажат, че всички служители, назначени или наети временно, са подходящо обучени и квалифицирани чрез подробен въвеждащ инструктаж, включващ обширна информация за здравето и безопасността на труда, под формата на обучение и тестове. Писмените записки от обучението трябва да се съхраняват за всеки от служителите.

6.Превозни средства
Кандидатът трябва да бъде в състояние да докаже, че разполага с възможни ресурси за поддържане и безопасно експлоатиране на свои или контролирани от него превозни средства, без да представляват риск за хората.Контакти

Моля отговорете на следния въпрос:

10 + 6 е равно на?

* всички полета са задължителни

Карта на сайта: