Формуляр за кандидат членове на БАП

 1. стъпка
 2. стъпка
 3. стъпка
Напред
Добавeтe още клонове
Транспортни средства A. Собствени транспортни средства. Модел, година и рег.№, собствен или нает. Декларирам, че транспортните средства са подходящи за извършване на дейноста според изискванията на БАП. (Прилагат се копия от регистрационните талони.) Добавeтe още транспортни средства Прикачете копия от талоните (само .pdf, .jpg, .ttf файлове)
Б. Нает транспорт. Модел, година и рег.№, собствен или нает. Декларирам, че транспортните средства са подходящи за извършване на дейноста според изискванията на БАП. (Прилагат се копия от регистрационните талони.)
Добавeтe още транспортни средства Прикачете копия от талоните (само .pdf, .jpg, .ttf файлове)
B. Моля, посочете мястото, където домуват превозните средства, то трябва да е достатъчно безопасно и природосъобразно Добавeтe още места Прикачете копия от договорите за наем или документ за собственост. (само .pdf, .jpg, .ttf файлове)
Застраховка и други гаранции Всички членове са длъжни да осигуряват на клиентите адекватна защита от загуба или повреда на стоки и вещи при превоз, преместване или съхранение в склад. Тя да се предоставя по един от следните начини:

Моля, посочете вашата опция.

Който и метод да се използва, полиците да покриват минималните стандарти, посочени в общите условия на БАП.

Застраховка Професионална отговорност

Моля, посочете лимита на обезщетението за Вашата фирма по застраховка професионална отговорност или отворена полица на карго застраховка.

10 000лв. е минималното изискавне на БАП.

Основна дейност Фирмата извършвала ли е търговска дейност, свързана с преместване на лични вещи през последните 12 месеца? Ако сте се занимавали активно с премествания в последние 12 месеца, следва да предоставите документални доказателства за това Прикачете копия от договорите за наем или документ за собственост. (само .pdf, .jpg, .ttf файлове) Ако не сте търгували през последните 12 месеца, БАП ще се свърже с вас за дискутиране.
Собственици и администрация - Кой реално контролира компанията? Име на директори, партньори, собственици Моля, дайте информация за мнознинството акционери (име, длъжност, процент от дела %)
Профил на бизнес оборота (Приблизителен процент на доход от различните дейности) % % % % % % (други дейности - дайте подробности)
Стандарти за качество Фирмата акредитирана ли е с някои от следните стандарти за качества? (отблележете вяроното) Други (дайте подробности) Трябва да имате възможност да покажете при проверката, че целия персонал, нает или ангажиран, е надлежно трениран и квалифициран. Следва да разполагате с програма, включваща процедурите по безопасност, да имате архив за обучението и инструктажа, на всеки служител, включително обучение и инструктаж по нормативите на Охрана на труда.
Назад Напред

Таска за обработка - 20лв. без ДДС платими към БАП

Декларация

Аз/Ние

 • Потвърждавам/е, че фирмата (ни) се ползва с добро име в областта на преместванията, притежаваща собствен контрол, активи, ангажирана с превозването и съхранението на лични вещи и офис оборудване, за което винаги се сключват договори и се издават официални фактури.
 • Съгласявам/е се, че ще спазваме на правилата на Асоциацията и ще се придържаме към Етичния кодекс.
 • Потвърждавам/е, че покриваме Минималните стандарти на БАП по отношение на застраховка/отговорност/други подобни.
 • Потвърждавам/е, че никой от собствениците, партньорите, директорите или акционерите на фирмата, кандидатстваща за членство или свързано лице от ръководството:
  • не е било обявено в несъстоятелност, освен ако не е рехабилитирано в съответствие с националното законодателство
  • е в съглашение с кредитори
  • е собственик или служител или партньор в бизнес, провалил се при поемане на отговорност
  • няма полицейско досие по отношение на криминални проявления по НПК, свързани със собственост или финансова дейност
  • е било виновно или по някаква причина и мнение на Борда на директорите на БАП не е подходящо за член
 • декларираме/е, че аз/ние спазваме всички законови изисквания по отношение на съоръжения, превозни средства, назначаване, инструктаж и обучение на персонала
 • приемам/е, че решенията на Управителния съвет на БАП по отношение на заявленията ми /ни са окончателни и те си запазват правото да не дават разяснения за мотивите си или дискутират
 • декларирам/е, че докато се потвърди писмено членството в БАП аз/ние няма да правим нищо, което да показва, че сме членове - като реклама, уебсайт, фирмени бланки, баджове, външен вид на превозни средства, значки, опаковъчни материали, маркетингови листовки или други. Аз/ние също така декларираме, че няма да използваме Общите условия по запазени права на БАП, които са само за членове.
 • незабавно ще уведомим БАП за промяна в собствеността и контрола на фирмата
 • декларираме, че по наше знание съдържанието на формуляра е истинно
Директор, партньор, собственик
Назад


Карта на сайта: