У С Т А В

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   

“Българско сдружение на търговците в областта на преместванията”

 

 

I. Общи положения

Чл. 1. (1) С настоящия устав се създава правна уредба на сдружение “Българска Асоциация за Премествания”, наричано по-долу за краткост “Сдружението”, за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  

II. Цели

Чл. 2. (1) Сдружението се учредява и съществува в полза на своите членове за постигането на следните цели:

 1. Да защитава интересите на своите членове и да изгражда и подобрява репутацията на професионалния отрасъл на преместванията.
 2. Да подпомага и утвърждава локалното и международното преместване като дейност в полза на развитието на съвременното общество.
 3. Да създаде и поддържа организация, чрез която да се координират усилията за развитието на отрасъла;
 4. Да поема инициативи за обективно и реалистично формиране на функциите и отговорностите в бранша;
 5. Да се стреми към повишаване на разбирането за възможностите на преместването. Да се стреми също така към повишаване на качеството и възможностте от сътудничество в областта;
 6. Да развива тесни връзки с организации с други сфери на дейност;
 7. Да подкрепя по-близкото сътрудничество в отрасъла;
 8. Да утвърждава високи професионални стандарти сред членовете си и да предлага норми за професионална етика;
 9. Да представлява членовете си пред български, чуждестранни и международни институции и организации и да защитава техните права и интереси.

(2) Средствата, с които Сдружението ще постига своята цел, са:

 1. създаване на подходяща социално-икономическа и медийна среда за отрасъла, дискусии с регулаторните органи и участие в консултации упражнения;
 2. подкрепа и насърчаване на признатите стандарти в индустрията за качество;
 3. маркетинг и насърчаване на членовете и услугите в отрасъла по преместванията в обществеността чрез интернет страницата и на съответните средства за масова информация;
 4. осигуряване на икономически ефективно, достъпно за отрасъла обучение и възможности за развитие за членовете;
 5. оказването на помощ, съвети, информация и подкрепа на търговската дейност на членовете;
 6. активно насърчаване на общите интереси и подобрения в качеството на здравното обслужване и безопасността на труда в отрасъла, техническите стандарти и тези по опазване на околната среда;
 7. създаването на стратегически партньорства с други отрасли и оранизации;
 8. създаване на утвърден Кодекс на добрите практики в отрасъла;
 9. помирение и уреждане на различия и спорове чрез алтернативни способи на уреждане на спрове между членовете и техните клиенти;
 10. Осигуряване на възможности за редовни контакти между членовете и сродните организации и отрасли, споделяне на добри практики и обучение на конференции, регионални и международни срещи, работни срещи и семинари.

 

 

III. Предмет на дейност

Чл. 3. (1) За постигане на формулираните в чл. 2 от устава цели, сдружението ще осъществява следните дейности:

а/ Осигуряване на форум за презентации и дискусии на проблеми от областта;

б/ Осигуряване на обмен на информация в областта чрез:

- срещи, семинари, конференции, брифинги, курсове и други;

- сътрудничество с други организации, общества и сдружения за дейности, които промотират целите на Сдружението;

- предприемане на други дейности, които са в синхрон с целите на Сдружението.

(2) Финансирането на посочения в Чл. 3, ал. 1 предмет на дейност на Сдружението се осъществява чрез собствени средства на Сдружението, по решение на Управителния съвет, или с привлечени средства в съответствие с …………………. от настоящия Устав.

(3) Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност:

а/ Образователни и комуникационни кампании по смисъла на настоящия Устав;

б/ Издаване на специализирани материали (списания, каталози, брошури, книги и др.), свързани с предмета на основната дейност на Сдружението, както и извършване на покупко-продажби на такива материали;

в/ Производство и продуциране на аудио- и видеоматериали, свързани с предмета на основната дейност на Сдружението, както и извършване на продажби на такива материали.

(4) Приходите от посочената в т. 3 допълнителна стопанска дейност ще
бъдат използвани за постигане целите на Сдружението.

(5) На основание чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза, а именно в полза на търговците, извършващи търговска дейност в областта на преместванията.

 

 

IV. Преобразуване

Чл. 4. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

(2) Преобразуването се извършва въз основа на решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство – 2/3 от всички членове.

 

 

V. Членствени правоотношения

Чл. 5. (1) Учредителите на Сдружението са негови членове по право.

(2) Член на сдружението може да бъде всеки български търговец (независимо от това, дали юридическо или дееспособно физическо лице), одобряващо този Устав и целите, които сдружението си поставя и дейностите, включени в предмета му на дейност, който също така извършва преимуществено (получава повече от половината от приходите си от) търговска дейност в областта на преместванията – характеризира се с наличието на услуги по опаковане, пренос, международен или местен превоз на стоки, разопаковане и т.н. без превозната услуга да формира основната част от цената на услугата.

(3) Управителният съвет на Сдружението може да определя допълнителни изисквания/правила за членство, които не могат да бъдат дискриминационни и да имат преимущество пред разпоредбата на предходната алинея.

 

 

VI. Приемане на нови членове

Чл. 6. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Приемането на нови членове се извършва с решение на Управителния съвет въз основа на подадената от кандидата писмена молба до Комисията по членство, чийто членски състав се определя с единодушие от Управителния съвет.

(3) Решението на Управителния съвет за приемане на нови членове се взема с мнозинство от най-малко 4 (четири) гласа на членовете на Управителния съвет.

 

 

VII. Прекратяване на членственото правоотношение

Чл. 7. (1) Всеки член може едностранно да прекрати правоотношението си със сдружението след предварително писмено уведомяване на Управителния съвет под формата на двумесечно писмено предизвестие.

(2) Всеки член може да бъде изключен от Сдружението с решение на Общото събрание при грубо нарушаване на разпоредбите на устава, решенията на върховния и управителен орган, както и на други вътрешни актове с обвързващо действие.

(3) Преди да пристъпи към гласуване, Общото събрание задължително изслушва лицето, чието изключване се иска.

Чл. 8. (1) Всички членове на Сдружението имат равни права и задължения. Всеки член на сдружението има право на един глас.

(2) Правото на глас се упражнява лично или чрез изрично упълномощен представител.

(3) Юридическите лица – членове на Сдружението, участват в гласуването чрез своите законни представители или чрез изрично упълномощено лице.

Чл. 9. Членовете на сдружението имат следните права:

1. активно да участват в дейността на Сдружението;

2. да избират и да бъдат избирани в управителните му органи;

3. при поискване да получават информация за дейността на сдружението и за състоянието на

неговата отчетност;

4. да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Членовете на сдружението са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на този устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет и всички вътрешни актове с обвързващо действие.

2. да съдействат за постигане на целите, формулирани в чл. 2 от Устава;

3. да защитават престижа на сдружението;

4. да направят определените с този устав имуществени вноски.

 

 

VIII. Органи на сдружението

Чл. 11. Органи на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

 

 

IX. Общо събрание

Чл. 12. (1) Общото събрание е върховен орган, в който с право на глас участват всички членове на сдружението.

(2) Общото събрание се свиква с покана, отправена в едномесечен срок преди провеждането му, която съдържа датата, часа, мястото на провеждането на заседанието и дневния му ред.

 

 

X. Кворум

Чл. 13. (1) Общото събрание е законно и може да взема валидни решения ако на заседанието присъстват повече от половината от всички членове.

(2) При липса на кворум се прилагат съответните разпоредби от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

XI. Вземане на решения

Чл. 14. (1) Общото събрание взема решения с явно гласуване по следните въпроси:

1. изменяне и допълване на устава;

2. приемане на други вътрешни актове;

3. избиране и освобождаване на членовете на Управителния съвет;

4. изключване на членове;

5. вземане на решение за откриване и закриване на клонове;

6. вземане на решение за участие в други организации;

7. вземане на решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приемане на бюджета на сдружението;

9. вземане на решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

10. приемане на отчета за дейността на Управителния съвет;

11. отмяна на решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

(2) Общото събрание взема решенията по предходната алинея, т. 1, 2, 4, 7 с квалифицирано мнозинство от повече от 2/3 от всички гласували. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство – повече от ½ от членовете.

(3) Общото събрание се свиква от Управителния съвет – по негова инициатива или по искане на не по-малко от 1/3 от членовете на Сдружението.

(3) Поканата по чл. 13, ал. 2 от Устава се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

 

 

X. Управителен орган

 

Чл. 15. (1) Управителен орган на сдружението е Управителния съвет.

(2) Управителният съвет на сдружението е в състав от Председател и петима членове, които се избират от Общото събрание за срок от  3 (три) години.

(3) Членовете на Управителния съвет единодушно излъчват от своя състав Председател.

 

 

XI. Кворум

Чл. 16. Управителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца. Заседанието е законно, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

 

 

XII. Вземане на решения

Чл. 17. (1) Управителният съвет има следните правомощия:

1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;

4. подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджета;

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;

7. определя адреса на Сдружението;

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

(2) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите.

(3) Решението по чл. 23, ал. 3 от Устава, както и решенията по ал. 1, т. 3 и 6 се вземат с абсолютно мнозинство.

Чл. 18. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия председател.

(2) Извън хипотезата по ал. 1, Управителният съвет може да бъде свикан по искане на всеки негов член.

Чл. 19. Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:

1. свиква заседанията на Управителния съвет;

2. ръководи цялостната дейност и представлява Сдружението пред трети лица;

3. координира текущата дейност и привежда в изпълнение решенията на органите на Сдружението;

4. изготвя годишен баланс и отчет на Сдружението и го внася за утвърждаване от Управителния съвет.

 

 

XIII. Имущество

Чл. 21. (1) Сдружението е самостоятелен правен субект и като такъв разполага със свое имущество, различно от имуществото на неговите членове.

(2) За задълженията на сдружението членовете отговарят до размера на предвидените в устава имуществени вноски.

(3) Членовете на Сдружението не отговарят лично за изпълнението на поетите от него задължения.

Чл. 22. (1) Имуществото на сдружението се формира от: членски внос, дарения и търговска дейност, незабраенена от този Устав и закона.

(2) Със средствата по ал. 1 могат да се придобиват движими и недвижими имущества, както и да се правят разходи с оглед на постигане на целите на сдружението.

(3) При учредяване на Сдружението бе взето решение за внасяне на имуществени вноски в размер на  …… които се внасят  ……

 

 

XIV. Прекратяване и ликвидация

Чл. 23. (1) Сдружението може да бъде прекратено в следните хипотези:

- при невъзможност за постигане на определените с устава цели;

- с решение на Общото събрание – по взаимно съгласие на всички членове.

(2) Въз основа на решението за прекратяване, Управителният съвет взема решение за обявяване на сдружението в ликвидация.

(3) С решението си Управителният съвет определя начина на извършването на ликвидацията, нейният срок, начина на разпределяне на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество и назначава ликвидатори.

Чл. 24. По отношение на реда за извършване на ликвидацията и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 25. (1) След като приключи с разпределянето на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Ликвидацията влиза в сила от деня на вписване на решението за нея в съдебния регистър.

 

 

XV. Заключителни разпоредби

Чл. 26. Този устав може да бъда изменян и допълван по реда, предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 27. Цялата изходяща документация на сдружението трябва да съдържа обозначение на следните данни: наименование на сдружението; седалище; адрес; съд, извършил регистрацията; номер и дата на фирменото дело; номер на съдебното решение за регистрация и БУЛСТАТ.

Чл. 28. По отношение на неразрешените с устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.Контакти

Моля отговорете на следния въпрос:

10 + 3 е равно на?

* всички полета са задължителни

Карта на сайта: