Правилник на Българска асоциация за преместванията (Асоциацията)

1. ЦЕЛИ

Сдружението се учредява и съществува в полза на своите членове за постигането на следните цели:

Да защитава интересите на своите членове и да изгражда и подобрява репутацията на професионалния отрасъл на преместванията.

Да подпомага и утвърждава локалното и международното преместване като дейност в полза на развитието на съвременното общество.

Да създаде и поддържа организация, чрез която да се координират усилията за развитието на отрасъла.

Да поема инициативи за обективно и реалистично формиране на функциите и отговорностите в бранша.

Да се стреми към повишаване на разбирането за възможностите на преместването, както и към повишаване на качеството и възможностите за сътрудничество в областта.

Да развива тесни връзки с организации в други сфери на дейност.

Да подкрепя по-близкото сътрудничество в отрасъла.

Да утвърждава високи професионални стандарти сред членовете си и да предлага норми за професионална етика.

Да представлява членовете си пред български, чуждестранни и международни институции и организации и да защитава техните права и интереси.

Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:

Създаване на подходяща социално-икономическа и медийна среда за отрасъла, дискусии с регулаторните органи и участие в консултации и упражнения.

Подкрепа и насърчаване на признатите стандарти в индустрията за качество.

Маркетинг и насърчаване на членовете и услугите в отрасъла по преместванията сред обществеността чрез интернет страницата и на съответните средства за масова информация.

Осигуряване на икономически ефективно, достъпно за отрасъла обучение и възможности за развитие на членовете.

Оказване на помощ, съвети, информация и подкрепа на търговската дейност на членовете.

Активно насърчаване на общите интереси и подобрения в качеството на здравното обслужване и безопасността на труда в отрасъла, техническите стандарти и тези по опазване на околната среда.

Създаване на стратегически партньори от други отрасли и организации.

Създаване на утвърден Кодекс на добрите практики в отрасъла.

Помирение и уреждане на различия и спорове чрез алтернативни способи на уреждане на спорове между членовете и техните клиенти.

Осигуряване на възможности за редовни контакти между членовете и сродните организации и отрасли, споделяне на добри практики и обучение чрез конференции, регионални и международни срещи, работни срещи и семинари.

Мисия:

Асоциацията насочва грижите си за насърчаване на професионалните постижения и услугите в отрасъла по преместванията във взаимна полза за търговците, които се занимават с премествания и за техните клиенти.

2. СТАТУТ

Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел.

Управлението на Асоциацията, се определя в Устава на асоциацията, който може да бъде изменен единствено по решение, прието на общо събрание, както е определено в Устава.

Управителният съвет е отговорен за управлението на Асоциацията и основната му функция е да се определят стратегията и политиката на Асоциацията.

Функционални съвети представляват интересите на техните членове, както следва:

Съвет на Националната и Европейската група – всички членове.

Съвет на Международната група по премествания – членовете на Международната група по премествания.

Съвет на Групата по офис премествания – членовете на Групата по офис премествания.

Поне по един представител на всяка една от функционалните групи трябва да има в Управителния съвет.

Управителният съвет може по своя преценка да сформира специални групи по интереси, за да обслужва интересите на определени сектори от членската маса.

3. ЧЛЕНСТВО

Подробни критерии за всяка категория на членството, за всяка от функционалните групи и за групите със специални интереси се определят от Управителния съвет.

Всички членове демонстрират ангажираност към високи професионални стандарти и трябва да се държат по такъв начин, че да се гарантира, че интересите и доброто име на Асоциацията не се накърняват или дискредитират.

Решенията на Управителния съвет по отношение на молбите за членство са окончателни и той няма да има задължение да разкрие на всеки кандидат за членство причините, поради които е взел всяко конкретно решение по отношение на членството, нито да отговаря на кореспонденция.

Членовете следва да си сътрудничат по всяко време до най-доброто от способностите си с останалите членове.

Категории на членство

Има следните категории членство:

Членство

Международни асоциирани членове – без право на глас

Почетни членове – без право на глас

Член на Сдружението може да бъде всеки български търговец (независимо от това, дали е юридическо или дееспособно физическо лице), одобряващ този Устав, целите, които Сдружението си поставя и дейностите, включени в предмета му на дейност. Всеки, който също така извършва преимуществено (получава повече от половината от приходите си) търговска дейност в областта на преместванията – характеризира се с наличието на услуги по опаковане, пренос, международен или местен превоз на стоки, разопаковане и т.н., без превозната услуга да формира основната част от цената на услугата.

Международното асоциирано членство е отворено за членове извън Република България.

Почетно членство до живот се присъжда по преценка на Управителния съвет на всяко физическо лице като признание за изключителна заслуга към Асоциацията.

Процедурата за членство

В съответствие с Устава на Асоциацията няма да се допуска приемане на член, освен ако:

кандидатът е подал писмена молба за членство, подкрепена от Комисията по членство (определена с единодушие от Управителния съвет), и

Управителният съвет е одобрил молбата с мнозинство от най-малко 4 (четири) гласа.

Функционални групи

Членовете, които допълнително принадлежат към Националната и Европейската група, може да членуват в едната или и в двете от следните функционални групи:

Международната група по премествания.

Група по офис премествания.

Членството в Международната група по премествания е на разположение за членове, които желаят да насърчават опита си в международните премествания и които отговарят на критериите за групата.

Членство в Група по офис премествания е на разположение за членове, които желаят да насърчават опита си в офис преместванията и които отговарят на критериите за групата.

Кандидати или членове, чиито бизнес профил, име или реклама показва една от горните специалности, се очаква да се присъединят към подходящата функционална група.

Молбите за присъединяване към функционалните групи са съобразени с такива изисквания, както е посочено от съответните Съвети на групата, които от време на време може да се променят с одобрението на Управителния съвет.

4. ЧЛЕНСТВЕНО НАИМЕНОВАНИЕ/ФИРМА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАИМЕНОВАНИЯ/ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Кандидатите трябва да посочат основното си наименование, под което те обикновено извършват търговска дейност. Това е тяхното членствено наименование и може да не е наименованието на юридическото лице.

Наименованието, посочено на Асоциацията ще е наименование, регистрирано от Асоциацията и е единственото наименование, което членът употребява за всички дейности, свързани с Асоциацията, включително кореспонденция с нея и с други членове, всякаква кореспонденция, реклама или публичност, извършвана от Асоциацията и във всички публикации на Асоциацията.

Когато кандидатстват за членство в Асоциацията, кандидатите посочват всички търговски наименования, които те използват, както и тези, използвани от свързаните с него дружества, във връзка с дейности по премествания.

Член, който желае да регистрира или използва ново търговско наименование, незабавно уведомява Асоциацията в писмен вид за това търговско наименование. За целите на тази клауза, „търговско наименование” е всяко име, което не е правилното /официално регистрираното/ име на юридическото лице, но може да включва всеки сайт, адрес или име на интернет домейн, собственост на член и се използва за реклама, промоция или продажба на услуги по премествания.

Ако даден член желае да смени наименованието си за Асоциацията, следва да уведоми Асоциацията и да поиска нейното одобрение. Новото наименование не може да се използва, докато не бъде одобрено в писмена форма от Асоциацията.

Когато един член придобие контрол върху друг член и продължава да използва същото търговско наименование, или по същество едно и също име, държавите се счита да носят финансова и професионална отговорност за това дружество или за предшественика си в заглавието до две години преди датата, на която е уведомен всяка жалба или иск на това дружество, за да блокирате.

Франчайзинг получателите или дъщерните дружества, които не са членове на Асоциацията, трябва да спазва всички задължения, поети с членството от франчайзингодателя или члена, упражняващ контрол.

5. ТЪРГОВСКИ ОФИСИ

Когато кандидат или член провежда дейността си и предлага на клиентите достъп до инфраструктура, различна от основните оперативни центрове, например  различен от основния офис, той трябва да обяви пред Асоциацията и такива помещения, тъй като представляват помещения, в които се извършват продажби.

Офиси, от които се извършват продажби, трябва да отговарят на приемлив стандарт за търговски обекти. Физическа проверка следва да се извърши от Комисията по членство, че тези изисквания са изпълнени.

6. ЧЛЕНСКИ ВНОС

Членски внос се заплаща от всеки член и от международните асоциирани членове.

Годишният членски внос е дължим и изискуем в срок от … дни от учредяване на Асоциацията, а за всяка следваща година – до края на януари от всяка календарна година на текущата година.

Всеки член има право да получи съответния документ от Асоциацията, доказващ че е заплатил членският си внос.

Всеки новоприет член заплаща в едномесечен срок първоначално пълния размер на едногодишен членски внос за годината, през която е приет, независимо кога е станало това.

Съветите за членство по функционалните групи и групи със специални интереси могат да гласуват допълнителен членски внос.

Почетните членове до живот не заплащат какъвто и да било членски внос.

7. ПРОМЕНИ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОНТРОЛА ИЛИ СОБСТВЕНОСТТА

Обстоятелствата, при които собствеността или контролът на един член са се променили, се съобщават на Асоциацията.

Членовете уведомяват Асоциацията в писмен вид в рамките на 30 дни от всяка промяна на капиталовата структура на дружеството, контрола, правния статут или наименованието на дружеството, регистрирането на клон или всяка промяна на адреса.

Във всеки случай, когато в даден член се промени собствеността или контролът, Общото събрание, в рамките на 60 дни от датата на уведомлението си, може по абсолютната си преценка (и без да посочва някаква причина) да прекрати или спре членството на  съответния член до уточняване на правоприемника на съответния член.

Ако член не даде предизвестие в съответния срок, както се изисква от правилото по-горе, по каквато и да е причина, този член прекратява автоматично членството си след изтичането на период от 30 дни, в който съответният член е в неизпълнение и без Управителния съвет да даде писмено известие за прекратяване на членството.

Членството не е прехвърляемо.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Членството се прекратява при писмено уведомление, което се изпраща до седалището и адреса на управление на Асоциацията или съгласно предходната разпоредба.

След прекратяване на членството Асоциацията ще престане да публикува данните на членовете и ще информира останалите членове, че съответният търговец не е вече член.

Търговецът с прекратено членство незабавно и за своя сметка ще престане да се държи като член и ще премахне всички емблеми, значки, стикери и всички позовавания, в които твърди или внушава, че е член на Асоциацията от своите помещения, превозни средства, интернет страници, реклами и други маркетинг или рекламни средства.

Управителният съвет или Асоциацията няма задължение да възстанови какъвто и да бил членски внос, включително за неизтеклата част от годината, а търговецът с прекратено членство от своя страна не се освобождава от задължението да изплати целия дължим годишен членски внос и други дължими вноски, включително за текущата година, през която членството е прекратено.

9. РЕКЛАМА

Всякаква реклама трябва да се съобразява с правилата за рекламата в Етичния кодекс на Асоциацията, който следва да се приеме.

Когато се използват допълнителни или алтернативни търговски наименования, всички рекламни и маркетингови материали трябва ясно и категорично да покажат връзката или отношенията със съответните членове.

Членството трябва да фигурира в уговорения формат, като се използват запазените марки на Асоциацията.

10. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

Членовете правят ясна препратка на собствените си интернет страници към членството, като се показва правилно съответната марка.

Членовете се задължават препратката към Асоциацията да осигурява директна връзка към нейната интернет страница.

11. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАРКИ

Членството в Асоциацията дава право на членовете да показват марката на Асоциацията и членове са насърчавани да го покажат във връзка с категорията им на членството върху превозните средства, помещения, сайтове, бланки, визитки, уеб сайтове и други комуникационни средства, документация и канцеларски материали.

12. КОДЕКС НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Спазването на Кодекса на добрите практики (Кодекса) е задължително за всички членове и формира част от задължения на членовете в Асоциацията.

Всички потребители са длъжни да оповестяват задължението си за спазването на Кодекса.

Членовете гарантират, че всички техни служители са запознати с всички аспекти на Кодекса, във връзка с тяхната роля.

Членовете излагат на видно място във всеки един от офисите си принадлежността си към Асоциацията и потвърждават публично спазването на Кодекса.

Асоциацията извършва постоянен мониторинг и редовно докладва за действието на Кодекса. Членовете трябва да си сътрудничат пълноценно в мониторинга.

Сериозните нарушения на Кодекса ще бъдат отнесени от Управителния съвет до Общото събрание  и при констатирани тежки нарушения ще се стига до изключване на съответния член.

13. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕ И СПОРОВЕ

Спорове между членовете се разглеждат като търговски въпроси, отнасящи се само до заинтересованите страни, като по тази причина Асоциацията в нормалния случай не се намесва.

В случаите, когато спор между членове заплашва да увреди репутацията на Асоциацията, тя взема решение за действия, с които да гарантира, че вредата или потенциалната вреда е сведена до минимум или премахната.

Всеки член, с  оплаквания относно поведението на друг член, прави това в писмен вид и предоставя информация по отношение на актовете, от които се оплаква.

Асоциацията не разглежда анонимни жалби.

14. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Всеки член е отговорен за заплащането на всички вноски или други плащания, дължими на Асоциацията, в срока, предвиден за това. Неспазването на това може да доведе до прекратяване на членството.

Членовете, при поискване, са съгласни да предоставят доказателства за своята финансова стабилност и надеждност на Асоциацията.

Членовете се стремят да уреждат всички плащания, изискуеми и дължими в съответния срок, договорен с кредитора/ите. При неплатежоспособността на член Асоциацията може да упражни правото си да проучи финансовото състояние на съответния член и да преразгледа членството му.

15. РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Асоциацията провежда редовно годишно общо събрание, обикновено през май на всяка календарна година. Мястото се определя от Управителния съвет.

Целта на редовното годишно общо събрание е да предоставя форум на членовете си, да бъде изслушан докладът на Управителния съвет на Асоциацията, както и да се осъществяват бизнес контакти.

На редовното годишно общо събрание могат да присъстват:

Собственици, директори, управители и служители на членовете, както и международни асоциирани членове.

Почетни членове до живот.

Служители на Асоциацията;

Всяко друго лице, поканено от председателя на Управителния съвет или от самия Управителен съвет, може да бъде поканено като специален гост.

16. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА

Членовете трябва да бъдат съгласни, че тези правила са задължителни и подлежат на изпълнение от членовете и от Асоциацията.

Тези правила се приемат от Общото събрание на Асоциацията при съобразяване с правилата в Устава за приемането и изменението на самия Устав.

17. ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Членовете се съгласяват, че Асоциацията може, с разумно предварително предизвестие до съответните членове, да извършва физическа инспекция на  помещенията на членовете и да одитира процеси и документация, за да провери, дали членовете имат поведение, в съответствие с този Правилник, с критериите за членство, и с Кодекса на добрите практики.

Членовете си сътрудничат и си предоставят такава помощ, колкото е разумно да се изисква от тях при извършване на такива инспекции или одити.

Ако Асоциацията има разумни основания да счита, че конкретен член не се съобразява с горните норми, може да уведоми съответния член подробно за несъответствието, за да може той да предприеме подходящи коригиращи действия.

След получаването на такова уведомление, всеки член е длъжен в дадения му срок, предвиден за отстраняване на несъответствията, да ги отстрани. Ако членът не е отстранил несъответствията до разумно удовлетворение на Асоциацията в срока, предвиден в уведомлението, Асоциацията може да предприеме действия за прекратяване на членството му.Контакти

Моля отговорете на следния въпрос:

1 + 5 е равно на?

* всички полета са задължителни

Карта на сайта: